KSIĘGOWOŚĆ

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

– ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych, podatkowej książce przychodów i rozchodów, ryczałcie ewidencjonowanym,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

– prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

– prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych,

– kontrola należności i zobowiązań,

– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

– sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów,

– sporządzanie JPK i wysyłka do urzędu

– sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawa o rachunkowości.

mainslider

KADRY I PŁACE

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

– sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,

– sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,

– prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

– prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,

– prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

– sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),

– sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

– sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

– przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.