AKTUALNE SKŁADKI ZUS

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2019 r.

Rodzaj składki kontoZ dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenie społeczne **904,60 zł834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne342,32 zł342,32 zł
Fundusz Pracy70,05 zł70,05 zł
SUMA1316,97 zł1246,92 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2019)
** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób

SKALA PODATKOWA

Skala podatkowa w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
Ponad
do
85.582 zł18%minus kwota zmniejszająca podatek
85. 582 zł15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa odliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczona w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
Ponaddo
8.000 zł1.440 zł
8.000 zł13.0001.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł85.528 zł556.02 zł
85.528 zł127.000 zł556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczenia zaliczek na podatek
Ponad do
85.582 zł556.02 zł
85.582 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Z jednego stosunku pracyMiesięcznie111 zł 25 gr
Rocznie1 335 zł
Z kilku stosunków pracyNie może przekroczyć rocznie2 002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżającychMiesięcznie139 zł 06 gr
Rocznie1 668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżającychNie może przekroczyć rocznie2 502 zł 56 gr
50% koszty uzyskania przychodu dla twórców i artystówNie może przekroczyć rocznie85 528 zł

LIMITY

Ważne limity na 2019 r.

LIMIT NA 2019 rLIMIT W EUROKWOTA W ZŁOTYCH
Wielkość przychodów za rok 2018 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym*250 0001 069 875
Wielkość przychodów za rok 2018 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu*25 000106 987,50
Kwota przychodów za rok 2018 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych*2 000 0008 559 000
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych*1 200 0005 135 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych*50 000214 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych środków trwałych*100 000
Limit wartości początkowej składnika majątku, którego nie trzeba uznawać za środek trwały/ wartość niematerialną i prawną bądź amortyzować w czasie10 000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł)